This website uses cookies. Cookies remember your actions and preferences for a better online experience.
Privātuma politika

Datu pārzinis ir daktere Jana Janovska, e-pasta adrese: dr.janajanovska@gmail.com, tālrunis +371 22069999.

Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, informējot jūs pēc iespējas saprotamāk, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni maratonam īpaši izveidotā Telegram grupā, (turpmāk kopā tekstā saukta – Telegram Platforma).

Personas dati
Personas dati ir visa fizisku personu (turpmāk - Datu subjekts) identificējoša informācija (piemēram, vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki minētajai personai raksturīgi fiziskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori, veselības dati, e-pasta adrese, Skype, Telegram lietotājvārds, personas izskats fotogrāfijās un videoierakstos, u.c.).
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu, ka varat pilnībā izmantot Telegram Platformu un veicam attiecīgos pasākumus, lai jūsu dati būtu drošībā. Mēs apstrādājam tos personas datus, ko mums sniedzāt, lai aktivizētu noteiktas sistēmas funkcijas, lai lietotu Platformu Telegram grupā.

Juridiskais pamats darbībai – jūsu piekrišana
Mērķis – Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – izveidotā maratona novadīšanā, ar kura palīdzību dalībnieki varēs izglītoties un izprast veselīga ēdiena pamatprincipus, izanalizēt savu dienas ēdienkarti un smelties informāciju par pret iekaisuma diētas pamatprincipiem, saņemt dakteres Janas Janovskas autortiesību materiālus, t.sk., bet ne tikai receptes, video, audio, u.c. informāciju un, lai jūs varētu komunicēt savā starpā, apmainīties ar informāciju.

Var tikt piedāvāta iespēja dalībniekam piekrist personas datu apstrādei un to datu iekļaušanai komerciālo paziņojumu kartotēkā, izmantojot kontroles logu, kas parādās pirms pasūtījuma veikšanas. Datu apstrāde šādam nolūkam ir pieļaujama tikai, ja dalībnieks ar ķeksīti ir atzīmējis, izsakot piekrišanu, ka vēlas saņemt šādus piedāvājumus no dr.janajanovska@gmail.com.

Glabāšanas periods – kamēr notiek maratons vai līdz brīdim, kad lūgsiet atsaukt savu dalību no Telegram Platformas, ja šāds lūgums tiks izteikts maratona laikā.

Mēs izpaužam personas datus sekojošos gadījumos:
Pakalpojumu sniedzējiem / sadarbības partneriem - kam ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar to izmantot citiem mērķiem. Saskaņā ar likumu un/vai mūsu sadarbības līgumu šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt jūsu personas datus. Mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem/iestādēm, kuri sniedz mums pakalpojumus vai arī šo informācijas nodošanu paredz tiesību akti. Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datu bāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji;
trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katram konkrētam nolūkam mēs izmantojam tikai tādus jūsu datus, kāds nepieciešams, lai sasniegtu un uzdevumu
Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību i estādes - lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Mēs glabājam Jūsu datus
mums piederošajās datorsistēmās, kā arī mūsu sadarbības partneru uzskaites uzskaites sistēmās, bet tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu. Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus minētajām teritorijām.
Spēkā esošie tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir jums virkni tiesību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi :
  1. Piekļuve personas datiem Jums ir tiesības pieprasīt mums, vai mēs apstrādājam ar jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.
  2. Personas datu labošana Ja informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības lūgt mums to papildināt vai izlabot.
  3. Celt iebildums pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, tomēr mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.
  4. Jūsu datu izdzēšana Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus.
  5. Piekrišanas atsaukšana jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja tam būs tiesisks pamats.
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Kontaktinformācija: Kā ar mums sazināties?
Jūs varat ar mums sazināties elektroniski, izmantojot e-pasta adresi dr.Janajanovska@gmail.com vai piezvanot uz tālruni + 371 22069999.


PIEKRIŠANA SĪKDATŅU IZMANTOŠANAI

Lietojot mūsu interneta vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un saglabāšanai jūsu ierīcē norādītājiem mērķiem. Lai tu vari aizpildīt nepieciešamās anketas, lai tev būtu ērti lietot Telegram Platformu, mēs izmantojam sīkdatnes.Privātuma politika izstrādāta un aktualizēta: 29.06.2023.