This website uses cookies. Cookies remember your actions and preferences for a better online experience.
Distances līgums
Līguma Puses
Pakalpojuma sniedzējs ir daktere Jana Janovska, e-pasts: e-pasta adrese: dr.janajanovska@gmail.com, tālrunis +371 22069999, no vienas puses, turpmāk saukts Pakalpojuma sniedzējs, un fiziskā persona, kas veic Pakalpojuma pasūtījumu, turpmāk saukta Pakalpojuma saņēmējs, no otras puses, bet abas kopā turpmāk sauktas kā Puses, vienojas :

Vispārīgie noteikumi
  1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Pakalpojuma saņēmējam savu Pakalpojumu kvalitatīvi, kas izpaužas kā mutvārdu vai online internetā seminārs, vebinārs, konsultācija, maratons, meistarklase vai cita veida pakalpojums (turpmāk tekstā saukts Pakalpojums), kas tiks sniegts slēgtā Telegram un/vai Instagram grupā, atbilstoši katram konkrētam iepriekš izziņotam Pakalpojuma veidam Pakalpojuma sniedzēja personīgajā Instagram profilā dr.janajanovska.
  2. Ja Pakalpojuma saņēmējs veic izsludinātā konkrētā Pakalpojuma pasūtīšanu, ar akcepta saņemšanas brīdi, veicot 100 % priekšapmaksu par Pakalpojumu, lietojot internetā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu vai citādi nosūtīto Pakalpojumam atbilstošo rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta), ir uzskatāms, ka Pakalpojuma saņēmējs ir piekritis saņemt Pakalpojumu, tā noteikumiem un faktiski ir noslēdzis distances līgumu.
  3. Pakalpojuma saņēmējs, ar Pakalpojuma summas samaksāšanas brīdi apliecina, ka ir iepazinies ar konkrētā Pakalpojuma noteikumiem, termiņu, Pakalpojuma cenu un citiem noteikumiem, kas tika izsludināti Instagram profilā pirms summas apmaksas.
  4. Pakalpojums sniedzējs apņemas nodrošināt pakalpojuma saņēmējam Pakalpojumu. Ja Pakalpojums tiek sniegts internetā, tad Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojuma saņēmējam saiti un piekļuvi konkrētajam Pakalpojumam.
  5. Pakalpojuma sniedzējs daktere Jana Janovska nesniedz medicīnisku un ārstniecisku pakalpojumu maratonos, semināros vai cita veida sniegtajos Pakalpojumos, kā arī neārstē, bet gan sniedz informatīvu un izglītojošu vispārīgo informāciju.
  6. Pakalpojuma sniedzējam, sniedzot pakalpojumu, ir tiesības pieaicināt citus speciālistus un papildināt konkrēto Pakalpojumu, atsevišķi par to neprasot no Pakalpojuma saņēmēja papildus samaksu vai prasot par to papildus samaksu, ja Pakalpojuma saņēmējs tam sniedz savu piekrišanu.

Atteikuma tiesības
Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma, nesniedzot nekādu pamatojumu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas brīža (faktiskā distances noslēgšanas brīža), nosūtot Pakalpojuma sniedzējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu skatīt zemāk.
Atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem Pakalpojuma sniedzējs apņemas atmaksāt Pakalpojuma saņēmējam visu samaksāto Pakalpojuma summu, ja Pakalpojuma saņēmējs nav saņēmis Pakalpojumu vai atgriezt Pakalpojuma saņēmējam samaksāto summu par Pakalpojumu proporcionālā apmērā, ja Pakalpojuma saņēmējs ir uzsācis klausīties/piedalīties konkrētajā izsludinātajā maratonā, seminārā vai cita veida Pakalpojumā.

Datu apstrāde
Ievadot nepieciešamo informāciju, piesakoties un akceptējot Pakalpojumu, Pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu pieņemt Pakalpojuma pasūtījumu un veikt tā sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pakalpojuma saņēmējs var iepazīties interneta Instagram sadaļā Privātuma politika.

Autortiesības un konfidencialitātes ievērošana
Pakalpojuma saņēmējam jāievēro, ka visi Pakalpojuma materiāli ir Pakalpojuma sniedzēja autora darbs vai kopā autortiesības. Ar autortiesībām var iepazīties Instagram sadaļā Autortiesību atruna.
Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti. Par konfidenciālu informāciju uzskatāmi Pakalpojuma jebkāda veida materiāli, audio, video, Pakalpojuma saņēmēja personu dati, u.c., kas nav pieejami publiski.
Pakalpojuma saņēmējs apņemas neizpaust jebkādu informāciju, t.sk. nekopēs komerciāliem nolūkiem, nepārdos, neizīrēs, nemainīs un neveiks citas darbības, nenodos konfidenciālo informāciju trešajām personām, fiziskām vai juridiskām, ko ieguvis Pakalpojuma saņemšanas laikā. Aizliegums izpaust informāciju ir spēkā gan Pakalpojuma darbības laikā, gan arī pēc Pakalpojumā paredzēto saistību izpildes.
Pakalpojuma sniedzējs apņemas neizpaust jebkādu informāciju, t.sk. nepārdos, neizīrēs, nemainīs un neveiks citas darbības, nenodos konfidenciālo informāciju trešajām personām, fiziskām vai juridiskām, ko ieguvis, apstrādājot Pakalpojuma saņēmēja personu datus. Aizliegums izpaust informāciju ir spēkā gan Pakalpojuma darbības laikā, gan arī pēc Pakalpojumā paredzēto saistību izpildes, izņemot, ja tam ir likumīgs pamats.

Pušu atbildība
Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atteikuma veidlapa
Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no Pakalpojuma (distances līguma).
Adresāts (Pakalpojumu sniedzēja nosaukums, e-pasta adrese) :
____________________________________________________________________
Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu Pakalpojumu sniegšanu :
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums : ____________________
Patērētāja vārds un uzvārds : _______________________
Patērētāja adrese: ________________________
Patērētāja paraksts (ja veidlapu nosūta uz papīra) ________________________ vai elektroniskais
paraksts ( ja veidlapu nosūta elektroniski).
Datums _________________